2210874 Odwiedziny na stronie internetowej

aviso legal Zakup i sprzedaż pojazdów powypadkowych Pojazdy uszkodzone - Pojazdy używane

Nota prawna

Korzystanie z niniejszej witryny internetowej nadaje użytkownikowi status użytkownika i oznacza pełną i bezwarunkową akceptację każdego z postanowień zawartych w niniejszej nocie prawnej, dlatego jeśli użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek z warunków określonych w niniejszym dokumencie, nie powinien korzystać z tej witryny.

[1] WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ

[1.1] Osoby odwiedzające tę witrynę są uważane za jej użytkowników, którzy znajdą na niej informacje związane z rodzajem działalności, produktami i usługami, które oferujemy.

[1.2] Informacje i materiały zawarte w tej witrynie zostały uzyskane ze źródeł uznanych za wiarygodne. Jednakże, pomimo podjęcia odpowiednich środków ostrożności i działań w celu zapewnienia wiarygodności informacji, nie udziela się gwarancji co do ich dokładności, kompletności i/lub aktualności. W związku z tym zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za pominięcie informacji lub publikację błędnych informacji pojawiających się na tej stronie.

[1.3] Informacje wyświetlane i/lub dostarczane przez niniejszą witrynę internetową muszą być traktowane przez użytkownika jako informacje ogólne, co nie oznacza, że takie informacje mogą być uważane za element decydujący przy podejmowaniu decyzji przez użytkownika witryny, w związku z czym zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z braku ich weryfikacji, i przyjmuje się do wiadomości, że informacje te, podlegające przepisom obowiązującym w Hiszpanii, nie są przeznaczone dla użytkowników działających w ramach innych jurysdykcji państw, które wymagają spełnienia innych wymogów w zakresie świadczenia, ujawniania lub reklamowania usług związanych z działalnością i/lub usługami reklamowanymi na tej stronie.

[1.4] Jako dostawca usług społeczeństwa informacyjnego zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania, modyfikowania lub usuwania informacji zawartych na tej stronie internetowej, a nawet do ograniczania lub odmowy dostępu do takich informacji bez uprzedzenia. W szczególności zastrzegamy sobie prawo do usunięcia, ograniczenia lub uniemożliwienia dostępu do witryny w przypadku wystąpienia trudności technicznych spowodowanych zdarzeniami lub okolicznościami pozostającymi poza naszą kontrolą, które w naszej opinii ograniczają lub unieważniają standardowe poziomy bezpieczeństwa przyjęte dla prawidłowego funkcjonowania tej witryny.

[1.5] Jako dostawca możemy w dowolnym momencie ustanowić prawne procedury techniczne w celu uzyskania anonimowych informacji o odwiedzających, co w każdym przypadku oznacza, że takich informacji nie można w żaden sposób powiązać z konkretnym, zidentyfikowanym użytkownikiem. W tego typu procedurach przechowywane są takie dane, jak nazwa domeny dostawcy, który umożliwia użytkownikowi dostęp do sieci, data i godzina dostępu do naszej witryny, adres internetowy, z którego pochodzi łącze do naszej witryny, liczba dziennych odwiedzin w poszczególnych sekcjach oraz dane o podobnym charakterze. Gromadzone dane i informacje mają charakter statystyczny, aby umożliwić nam uzyskanie szerszej wiedzy na temat aktywności osób odwiedzających stronę internetową, w celu jej ulepszenia i/lub zwiększenia jej obecności w Internecie.

[1.6] Użytkownicy mogą w każdej chwili wyłączyć procedury uzyskiwania informacji, o których mowa w poprzednim punkcie, modyfikując parametry konfiguracyjne swojej przeglądarki. Niezależnie od powyższego, dezaktywacja, o której tu mowa, nie wpływa ani nie zakłóca możliwości poruszania się użytkowników po naszej stronie internetowej.

[1.7] Użytkownik w sposób wyraźny i jednoznaczny upoważnia nas do uzyskiwania i przetwarzania informacji powstałych w wyniku korzystania z niniejszej witryny, wyłącznie w celu zapewnienia bardziej spersonalizowanego i wydajnego korzystania z witryny.

[2] OBOWIĄZKI

[2.1] Jako dostawcy nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za informacje wyświetlane na tej stronie, pochodzące ze źródeł zewnętrznych, jak również za treści, których nie opracowaliśmy.

[2.2] Zadaniem linków umieszczonych na niniejszej stronie internetowej jest tylko i wyłącznie poinformowanie użytkownika o istnieniu w Internecie innych źródeł informacji na dany temat, w których może on poszerzyć zakres danych oferowanych na niniejszej stronie. Dlatego w żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za wyniki uzyskane w wyniku korzystania z tych łączy.

[2.3] W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub krzywdy jakiegokolwiek rodzaju, które mogą wynikać z dostępu do i/lub korzystania z niniejszej witryny, w tym za szkody powstałe w systemach komputerowych lub spowodowane przez wirusy lub nielegalną działalność hakerów. Nie ponosimy również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie użytkownicy mogą ponieść w wyniku niewłaściwego korzystania z niniejszej witryny internetowej, a także w żadnym wypadku za awarie, przerwy, brak lub wady w łączności telekomunikacyjnej.

[2.4] Jako dostawca nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek rozbieżności, które mogą powstać pomiędzy wersją drukowaną dokumentów a ich wersją elektroniczną opublikowaną na stronach internetowych lub uzyskaną drogą elektroniczną z tej witryny.

[3] POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

[3.1] Jako dostawca gwarantujemy ochronę danych naszych klientów i użytkowników. Niniejsza witryna nie rozpoznaje automatycznie żadnych danych dotyczących tożsamości osób odwiedzających jej strony. Niezależnie od powyższego, w ramach oferowanych usług online, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i poufności, konieczna będzie uprzednia identyfikacja i uwierzytelnienie użytkownika w systemie poprzez żądanie kodów dostępu. W przypadkach, w których użytkownik zwraca się o informacje na temat usług lub produktów albo chce rozpatrzyć skargę lub incydent poprzez wysłanie formularzy na stronach internetowych, w każdym przypadku konieczne będzie zebranie odpowiednich danych osobowych, aby móc poinformować użytkownika o jego prośbie.

[3.2] Jako dostawca usług społeczeństwa informacyjnego i osoba odpowiedzialna za pliki danych osobowych, informujemy użytkowników tej strony internetowej, że wszystkie dane osobowe będą traktowane z zachowaniem absolutnej poufności i wykorzystywane do celów, dla których zostały zamówione, zgodnie z ustawą organiczną 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych (LOPD), ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym (LSSI-CE) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawnymi.

[3.3] Jako osoby odpowiedzialne za pliki danych osobowych jesteśmy odpowiedzialni za przyjęcie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu ochrony poufności i integralności informacji, zgodnie z przepisami LOPD, LSSI-CE i innymi obowiązującymi przepisami.

[3.4] Użytkownik jest w każdym przypadku odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych, dlatego zastrzegamy sobie prawo do wykluczenia z korzystania z zarejestrowanych usług użytkownika, który podał nieprawdziwe dane, bez uszczerbku dla innych działań, które mogą być podjęte zgodnie z prawem.

[3.5] Każdy zarejestrowany użytkownik może skorzystać z prawa do dostępu, sprostowania, sprzeciwu i anulowania swoich danych osobowych, w odniesieniu do swoich danych osobowych na warunkach przewidzianych w ustawie, udostępnionych za pośrednictwem tej strony internetowej, za pomocą pisemnej wiadomości, wraz z kopią dokumentu tożsamości, skierowanej do podmiotu odpowiedzialnego za zbiór danych osobowych, którego adres jest wskazany na końcu niniejszej informacji prawnej.

[4] WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA I INTELEKTUALNA

[4.1] Całość niniejszej witryny internetowej (teksty, obrazy, znaki towarowe, logo, pliki audio, pliki oprogramowania, kombinacje kolorów itp.), jak również struktura jej zawartości, są chronione przepisami dotyczącymi własności intelektualnej i przemysłowej i nie mogą być wykorzystywane, powielane, rozpowszechniane, modyfikowane, przekazywane publicznie, przenoszone lub przekształcane ani rozpowszechniane w żaden inny sposób, na który nie udzielimy wyraźnej zgody jako dostawcy i właściciele praw intelektualnych. W związku z tym dostęp do niniejszej witryny nie daje użytkownikom żadnych praw ani własności w odniesieniu do praw własności intelektualnej i/lub przemysłowej związanych z zawartością niniejszej witryny.

[4.2] Jako właściciele praw własności intelektualnej do niniejszej witryny, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko użytkownikom, którzy naruszają lub łamią prawa własności intelektualnej i/lub przemysłowej.

[5] PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

[5.1] Niniejsze warunki ogólne podlegają wyżej wymienionym przepisom prawa hiszpańskiego oraz wszelkim innym przepisom, które nie zostały wyraźnie wskazane, a które mają zastosowanie obligatoryjne. W związku z tym użytkownik tej strony internetowej wyraźnie zrzeka się wszelkiej innej jurysdykcji, która mogłaby mu odpowiadać, poddając się sądom i trybunałom Villa de Madrid.

[6] DANE IDENTYFIKACYJNE REJESTRACJI

[6.1] Dane rejestracyjne właściciela tej witryny są następujące:

  • Imię i nazwisko lub nazwa firmy: AUTO ACCIDENTADOS SLU
  • Numer Identyfikacji Podatkowej: B85557932

[6.2] Adres właściciela niniejszej witryny, dla celów komunikacji i wykonywania praw, jest następujący:

  • STREETA PLOMO 7 PLANTA NV, DRZWI 2
  • SAN MARTIN DE LA VEGA 28330 SAN MARTÍN DE LA VEGA (Madrid)
  • Telefon: 91 691 77 27
  • E-mail: [email protected]